Jak sprawdzić, czy informacje w Twojej firmie są bezpieczne?

Rozwój technologii oraz kolejne narzędzia teleinformatyczne, pokazujące się na rynku, są znakiem naszych czasów oraz wszechobecnego rozwoju. Stanowią również wsparcie w szerokim dostępie do informacji, jednakże wraz z tym wiąże się zjawisko naruszenia bezpieczeństwa danych. Atak najczęściej pada na systemy informatyczne oraz bazy danych, zawierające ogrom poufnych informacji. Należy ze smutkiem podkreślić, że obraz ten stanowi jeden z kluczowych zagrożeń współczesnego społeczeństwa. Oddziałuje to zarówno na jednostki, jak i większe grupy, a zwłaszcza otoczenie biznesowe. Właśnie firmy powinny ze zdwojoną siłą prowadzić politykę bezpieczeństwa danych oraz informacji.

Czym jest bezpieczeństwo informacji

Informacje możemy zamiennie nazywać danymi, które są przetworzone w celu następnego wykorzystania. Pozwala to bowiem na to, aby na ich podstawie możliwe było analizowanie, wyciąganie wniosków oraz podejmowanie decyzji. W tej kwestii należy podkreślić istotną rolę informacji w procesach biznesowych. Właśnie tutaj posiada ona ogromną wartość dla organizacji, czy też przedsiębiorstwa. Tym samym powinna być ona należycie zabezpieczona.

Głównymi formami zapisu informacji jest wydrukowanie tekstu lub zapisanie go odręczne. Te dane są następnie zbierane i przechowywane w katalogach fizycznych oraz formie elektronicznych baz. Wykorzystanie informacji do wewnętrznych działań firmy, komunikacji na zewnątrz oraz wewnątrz należą do najpowszechniejszych sposobów rozpowszechniania. To wszystko powoduje, że ochrona baz danych jest niezwykle istotna.

Bezpieczna informacja definiowana jest poprzez atrybuty takie jak:

Poufność

Daje gwarancję, że informacje są dostępne wyłącznie dla osób uprawnionych.

Dostępność i integralność

Udostępnienie informacji dla uprawnionych pracowników, zgodnie z określonymi potrzebami. Otrzymane przez nich dane będą kompletne i dokładne. Dotyczy to także ich przetwarzania.

Rozliczalność

Informacja musi zostać poświadczona poprzez podpis, który pozwoli w prosty sposób zidentyfikować osobę, która wytworzyła informację lub chce z niej skorzystać.

Autentyczność

Zapewnienie, że informacja, którą otrzymano pochodzi z jednego, wiarygodnego źródła (np. treść z punktu X, wygenerowana przez X).

Niezaprzeczalność

Brak możliwości zaprzeczenia np. otrzymania informacji.

Niezawodność

Poprawność zebranych danych oraz ich właściwa interpretacja.

Głównym zadaniem bezpieczeństwa informacji jest wdrożenie działań, które ukierunkowane są na bezpieczeństwo zebranych informacji. Muszą one być chronione przed ewentualnym wystąpieniem zagrożeń, których zakres jest prawdziwie szeroki. Pozwala to uniknąć zdarzeń ryzykownych dla prowadzonego biznesu. W tym celu należy niezwłocznie wdrożyć działania z zakresu bezpieczeństwa informacji, czyli odpowiedniego systemu zabezpieczeń, zgodnych z normą ISO 27001.

Bezpieczeństwo informacji

Wdrożenie normy ISO 27001

Wdrożenie działań, które pozwolą zachować zebrane informacje w firmowych bazach danych w bezpiecznym środowisku sieciowym, przebiega w kilku etapach. Każdy z nich musi być spójny z całościowym modelem biznesowym. Należy zwrócić uwagę na każdy z aspektów, a nie wyłącznie na system zabezpieczenia. Jest on oczywiście kluczowy, ale równie ważne są:

  • polityka przedsiębiorstwa;
  • procesy w niej prowadzone;
  • procedury, które tam zachodzą;
  • cała struktura organizacyjna;
  • funkcje oprogramowania i sprzętu wewnątrz.

W celu prawidłowej charakterystyki i zdefiniowania każdego z aspektów, należy przeprowadzić kolejne z etapów wdrożenia normy ISO 27001.

Pierwszym krokiem jest audyt zerowy, który opiera się na przepisach prawnych, zasadach normy oraz wymaganiach kontraktowych i umownych. Na tym etapie ważne jest zidentyfikowanie oraz ocena zgodności właśnie z wymienionymi wcześniej dokumentami, aktami. Określają one bowiem to do czego zobowiązana jest organizacja w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Dalsze etapy przeprowadzane są w celu:

  • określenia konkretnych ról, uprawnień i odpowiedzialności osób na podstawie strategii;
  • określenia zakresu wprowadzanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w oparciu o szkolenia, oczekiwania i zadania powierzone konkretnych osobom, działom;
  • zdefiniowania i oszacowania wystąpienia ryzyka;
  • analizy i określenia strategii postępowania z ryzykiem.

W oparciu o otrzymane wyniki przeprowadzanych analiz można przystąpić do wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wewnątrz organizacji. Każdy z dokumentów z poprzednich etapów jest podstawą do stworzenia planu postępowania z zagrożeniami. W ramach tego opracowywane są kolejne etapy prac, które pozwalają na dostosowania do obowiązujących norm.

Po wprowadzeniu zmian należy przejść do monitorowania i przeglądu nowego systemu. W tym celu warto prowadzić m.in. regularne pomiary efektywności, skuteczności oraz audyty wewnętrzne. Każde z tych działań pozwala na szybkie zareagowanie i wprowadzenie działań korygujących. Finalnym etapem jest przeprowadzenie audytu certyfikującego, który potwierdzi zgodność systemu z ISO 27001.

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, jako gwarant ochrony danych klientów i pracowników

Informacje znajdujące się z bazach danych mają ogromną wartość. W czasach, gdzie coraz większa liczba firm korzysta oraz opiera się na technologii oraz sieciowych zbiorach, bezpieczeństwo informacji ma kluczowe znaczenie. Organizacje narażone są bowiem na utratę reputacji, którą może spowodować wystąpienie któregoś z ryzykownych sytuacji. Może to przełożyć się na utraty w utrzymaniu starych klientów oraz pozyskaniu nowych. Każda z firm powinna zabezpieczyć się przed zdarzeniami jak np. wykradzenie danych, manipulowanie informacjami. Pozwala na to wdrożenie systemów bezpieczeństwa informacji zgodnych z ISO 27001.