Co warto wiedzieć o aktualnej wersji ISO 27001?

ISO 27001 to międzynarodowy standard opisujący najlepsze praktyki w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji (Information Security Management System, ISMS). Standard ten został opracowany przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) i Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC). Jego pełna nazwa to ISO/IEC 27001, a obecna wersja, którą warto znać, została opublikowana w 2013 roku.

Czego dotyczy ISO 27001?

Standard ISO 27001 dotyczy systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS). ISMS to zorganizowany system procesów, procedur i polityk, które są używane do zarządzania, monitorowania, analizowania i oceny ryzyka związanego z informacjami organizacji. Standard ten definiuje wymagania dla implementacji i utrzymania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji. Pomaga organizacjom w identyfikacji, zarządzaniu i minimalizacji różnego rodzaju ryzyk związanych z bezpieczeństwem informacji. Wymagania te obejmują zarówno aspekty technologiczne, jak i organizacyjne.

Aspekty technologiczne obejmują wszelkie techniczne środki kontrolne, takie jak systemy zabezpieczeń, firewalle, systemy wykrywania i zapobiegania intruzjom, oprogramowanie antywirusowe, szyfrowanie danych itp. Aspekty organizacyjne obejmują natomiast procedury i polityki organizacyjne, takie jak procedury dostępu, polityki haseł, procedury zarządzania incydentami, szkolenia dla pracowników, zarządzanie relacjami z dostawcami, zarządzanie ciągłością biznesową itp.

Oprócz tego, standard ISO 27001 wymaga od organizacji, aby określiła swoje cele bezpieczeństwa informacji, dokonała oceny ryzyka, wybrała odpowiednie środki kontrolne do zarządzania ryzykiem, dokonała ich wdrożenia, udokumentowała swoje ISMS, przeprowadziła audyty wewnętrzne i zewnętrzne oraz przeprowadziła regularne przeglądy zarządzania. Dzięki temu organizacje mogą zapewnić, że ich system zarządzania bezpieczeństwem informacji jest skuteczny i odporny na różnego rodzaju zagrożenia.

Kogo i kiedy dotyczy ISO 27001?

ISO 27001 dotyczy wszelkich organizacji, niezależnie od ich wielkości, typu i branży, które chcą wdrożyć lub udoskonalić swój system zarządzania bezpieczeństwem informacji. Standard ten jest szczególnie ważny dla organizacji, które przetwarzają duże ilości danych, zarówno własnych, jak i klientów, a także dla tych, które są zobowiązane do przestrzegania określonych przepisów prawnych dotyczących ochrony danych.

Na przykład, firmy działające w sektorze finansowym, opieki zdrowotnej, publicznym, edukacyjnym, IT, czy telekomunikacyjnym, często przetwarzają duże ilości wrażliwych danych, co czyni je szczególnie narażonymi na różnego rodzaju zagrożenia związane z bezpieczeństwem informacji. Ponadto, regulacje prawne, takie jak Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (GDPR) w Unii Europejskiej, wymagają od organizacji zastosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe. Certyfikat ISO 27001 może pomóc organizacjom w spełnieniu tych wymagań.

Bezpieczeństwo informacjiPonadto, organizacje, które współpracują z innymi podmiotami i wymieniają się danymi, często są zobowiązane do udowodnienia, że mają odpowiednie mechanizmy zabezpieczające. Posiadanie certyfikatu ISO 27001 może ułatwić takim organizacjom udowodnienie, że traktują bezpieczeństwo informacji poważnie i mają wdrożone odpowiednie środki kontrolne.

Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby uzyskać certyfikat ISO 27001?

Aby uzyskać certyfikat ISO 27001, organizacja musi spełnić następujące kryteria:

  • Zrozumienie i zastosowanie wymagań ISO 27001: Organizacja musi zrozumieć i zastosować wszystkie wymagania określone w standardzie.
  • Ocena ryzyka: Organizacja musi przeprowadzić ocenę ryzyka dotyczącą bezpieczeństwa informacji, zidentyfikować zagrożenia i podatności, ocenić potencjalne skutki i zdecydować, jakie środki kontrolne będą najbardziej odpowiednie.
  • Implementacja środków kontrolnych: Organizacja musi wdrożyć wybrane środki kontrolne, które zostały określone w wyniku oceny ryzyka.
  • Dokumentacja: Organizacja musi udokumentować swoje ISMS, w tym polityki, procedury, plany, procesy i inne dokumenty wymagane przez standard.
  • Przeprowadzenie audytu wewnętrznego: Organizacja musi przeprowadzić audyt wewnętrzny ISMS, aby sprawdzić, czy system działa zgodnie z wymaganiami standardu i z własnymi politykami i procedurami organizacji. W tym celu może być niezbędne przeprowadzenie szkolenia audytor wewnętrzny ISO 27001.
  • Przegląd zarządzania: Kierownictwo musi regularnie przeglądać ISMS, aby upewnić się, że jest nadal odpowiedni, adekwatny i skuteczny.
  • Przeprowadzenie audytu zewnętrznego: Organizacja musi przeprowadzić audyt zewnętrzny przeprowadzony przez akredytowaną firmę certyfikującą.